DEZVOLTARE FĂRĂ FRACTURARE
Portalul anti-fracturare din România
Articole recente
Arhivă tematică
Sondaj

Sunteţi de acord ca în România să se interzică prin lege fracturarea hidraulică?

Loading ... Loading ...
grupul fb
YouTube-Vlog-Romania300x120
GAZELE DE ȘIST ȘI PREVEDERILE DIN

LEGEA NR. 265 DIN 09-IULIE-2006 privind protecția mediului
Adnotări: Prof. Dr. Mircea Vintilescu

Forma sintetică la data 27-ian-2014. Acest act a fost creat utilizând tehnologia SintAct®-Acte Sintetice. SintAct® şi tehnologiaActe Sintetice sunt mărci înregistrate ale Wolters Kluwer.

sau http://www.dreptonline.ro/legislatie/legea_protectiei_mediului.php

Obiectul prezentei ordonante de urgenta îl constituie reglementarea protectiei mediului, obiectiv de interes public major, pe baza principiilor si elementelor strategice care conduc la dezvoltarea durabila a societatii.

9.autorizatie de mediu – act tehnico-juridic emis de autoritatile competente pentru protectia mediului, prin care sunt stabilite conditiile si/sau parametrii de functionare a unei activitati existente sau a unei activitati noi cu posibil impact semnificativ asupra mediului, necesar pentru punerea acesteia în functiune;

28.emisie -evacuarea directa sau indirecta, din surse punctuale sau difuze, de substante, vibratii, caldura ori de zgomot în aer, apa sau sol;

32.evaluarea riscului – lucrare elaborata de persoane fizice sau juridice atestate conform legii, prin care se realizeaza analiza probabilitatii si gravitatii principalelor componente ale impactului asupra mediului si se stabileste necesitatea masurilor de prevenire, interventie si/sau remediere;

41.mediu -ansamblul de conditii si elemente naturale ale Terrei: aerul, apa, solul, subsolul, aspectele caracteristice ale peisajului, toate straturile atmosferice, toate materiile organice si anorganice, precum si fiintele vii, sistemele naturale în interactiune, cuprinzând elementele enumerate anterior, inclusiv unele valori materiale si spirituale, calitatea vietii si conditiile care pot influenta bunastarea si sanatatea omului;

52.prejudiciu – o schimbare adversa cuantificabila a unei resurse naturale sau o deteriorare cuantificabila a functiilor îndeplinite de o resursa naturala în beneficiul altei resurse naturale sau al publicului, care poate sa survina direct sau indirect;

53.proiect -documentatie privind executia lucrarilor de constructii sau alte instalatii ori amenajari, alte interventii asupra cadrului natural si peisajului, inclusiv cele care implica extragerea resurselor minerale;

Art. 3. -Principiile și elementele strategice ce stau la baza prezentei Legi sunt:

a)principiul integrarii politicii de mediu în celelalte politici sectoriale;

a)       

·      principiulprecauției în luarea deciziei;

 ·      principiul acțiunii preventive;

 ·      principiul reținerii poluanților la sursa;

 ·      principiul „poluatorul plătește”;

 ·      utilizarea durabilă a resurselor naturale;

 ·     informarea și participarea publicului la luarea deciziilor, precum și accesul la justitie în probleme de mediu;

Art. 4. – Modalitatile de implementare a principiilor si a obiectivelor strategice sunt:

Modalitățile de implementare a principiilor și a elementelor strategice sunt:
·      adoptarea programelor de dezvoltare, cu respectarea cerințelor politicii de mediu;

·      evaluarea impactului asupra mediului în faza inițială a proiectelor cu impact semnificativ asupra mediului;

·      introducerea și utilizarea pârghiilor și instrumentelor economice stimulative sau coercitive;

·      educarea și conștientizarea publicului, precum și participarea acestuia în procesul de elaborare și aplicare a deciziilor privind mediul;

Art. 5. – Satul recunoaște oricărei persoane dreptul la un mediu sănătos și echilibrat ecologic, garantând în acest scop:

 a)   accesul la informația privind mediul, cu respectarea condițiilor de confidențialitate prevăzute de legislația în vigoare;

 b)   dreptul de asociere în organizații pentru protecția mediului;

 c)   dreptul de a fi consultat în procesul de luare a deciziilor privind dezvoltarea politicii și legislației de mediu, emiterea actelor de reglementare în domeniu, elaborarea planurilor și programelor;

 d)  dreptul de a se adresa, direct sau prin intermediul organizațiilor pentru protecția mediului, autorităților administrative și/sau judecătorești, după caz, în probleme de mediu, indiferent dacă s-a produs sau nu un prejudiciu;

 e)  dreptul la despăgubire pentru prejudiciul suferit.

 Art. 6. – (1). Protecția mediului constituie obligația și responsabilitatea autorităților administrației publice centrale și locale, precum și a tuturor persoanelor fizice si juridice.

Art. 7. – (1)Coordonarea, reglementarea si implementarea în domeniul protectiei mediului revin autoritatii publice centrale pentru protectia mediului, Agentiei Nationale pentru Protectia Mediului, agentiilor regionale si judetene pentru protectia mediului, Administratiei Rezervatiei Biosferei „Delta Dunarii”, iar controlul respectarii masurilor de protectia mediului se realizeaza de catre Garda Nationala de Mediu, precum si de personalul specializat al autoritatilor de protectie a mediului si persoanele împuternicite de autoritatea competenta, conform legislatiei specifice în vigoare.

Art. 8. – (1)Autoritatile competente pentru protectia mediului conduc procedura de reglementare si emit, dupa caz, avize de mediu, acorduri si autorizatii/autorizatii integrate demediu, în conditiile legii.

(2)În derularea procedurilor de reglementare pentru proiecte sau activitati care pot avea efecte semnificative asupra teritoriului altor state, autoritatile competente pentru protectia mediului respecta prevederile conventiilor internationale la care România este parte.

(1). Autoritățile competente pentru protecția mediului, cu excepția Gărzii Naționale de Mediu și a structurilor subordonate acesteia, conduc procedura de reglementare și emit, după caz, actede reglementare, în condițiile legii.

 (1)Solicitarea si obtinerea avizului de mediu pentru stabilirea obligatiilor de mediu sunt obligatorii în cazul în care titularii de activitati cu posibil impact semnificativ asupra mediului urmeaza sa deruleze sau sa fie supusi unei proceduri de: vânzare a pachetului majoritar de actiuni, vânzare de active, fuziune, divizare, concesionare sau în alte situatii care implica schimbarea titularului activitatii, precum si în caz de dizolvare urmata de lichidare, lichidare, faliment, încetarea activitatii, conform legii.

(5)Procedura de solicitare si emitere a avizului de mediu pentru stabilirea obligatiilor de mediu se adopta prin ordin al conducatorului autoritatii publice centrale pentru protectia mediului, în termen de 90 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonante de urgenta.

Art. 11. – (1)Solicitarea si obtinerea acordului de mediu sunt obligatorii pentru proiecte publice sau private sau pentru modificarea ori extinderea activitatilor existente, inclusiv pentru proiecte de dezafectare, care pot avea impact semnificativ asupra mediului.

 (2). Pentru obținerea acordului de mediu, proiectele publice sau private care pot avea impact semnificativ asupra mediului, prin natura, dimensiunea sau localizarea lor, sunt supuse, la decizia autorității competente pentru protecția mediului, evaluării impactului asupra mediului.(4)Acordul de mediu se emite în paralel cu celelalte acte de reglementare emise de autoritatile competente, potrivit legii. Art. 12. -

(1). Desfășurarea activităților existente precum și începerea activităților noi cu posibil impact semnificativ asupra mediului se realizează numai în baza autorizației/autorizației integrate de mediu.

(5)Autoritatea competenta pentru protectia mediului negociaza cu titularul activitatii programul pentru conformare, pe baza concluziilor si recomandarilor bilantului de mediu.

(1)Autorizatia/autorizatia integrata de mediu se emite dupa obtinerea celorlalte avize, acorduri,autorizatii, dupa caz, ale autoritatilor competente, potrivit legii.Art. 15. -

(1)Autoritatea competenta pentru protectia mediului emite, revizuieste si actualizeaza, dupa caz, actele de reglementare.

(1)Autoritatile competente pentru protectia mediului, cu exceptia Garzii Nationale de Mediu si a structurilor subordonate acesteia, emit, revizuiesc si actualizeaza, dupa caz, actele de reglementare.
(2)Actele de reglementare se emit numai daca planurile si programele, proiectele, respectiv programele pentru conformare privind activitatile existente prevad prevenirea, reducerea, eliminarea sau compensarea, dupa caz, a consecintelor negative asupra mediului, în raport cu prevederile aplicabile din normele tehnice si reglementarile în vigoare.(3)Titularii activitatilor care fac obiectul procedurilor de reglementare din punct de vedere al protectiei mediului auobligatia de a respecta termenele stabilite de autoritatea competenta de protectia mediului în derularea acestor proceduri.(4)Nerespectarea termenelor stabilite de autoritatea competenta de protectia mediului în derularea procedurii de reglementare conduce la încetarea acestei proceduri, solicitarea actului de reglementare fiind anulata.

Art. 16. – (1)Avizul de mediu pentru planuri si programe are aceeasi perioada de valabilitate ca si planul sau programul pentru care a fost emis, cu exceptia cazului în care intervin modificari ale respectivului plan sau program, conform legislatiei specifice.

(2)Avizul de mediu pentru stabilirea obligatiilor de mediu este valabil pâna la îndeplinirea scopului pentru care a fost emis, cu exceptia cazului în care intervin modificari ale conditiilor în care a fost emis.

(3)Acordul de mediu este valabil pe toata perioada punerii în aplicare a proiectului. Acordul de mediu îsi pierde valabilitatea daca lucrarile de investitii pentru care a fost emis nu încep în termen de 2 ani de la data emiterii, cu exceptia proiectelor cu finantare externa pentru care acordul de mediu îsi pastreaza valabilitatea pe toata perioada desfasurarii acestora, pâna la finalizarea investitiei.

(4)Autorizatia de mediu este valabila 5 ani, iar autorizatia integrata de mediu este valabila 10ani.

(5)Prin exceptie de la prevederile alin. (4), autorizatiile de mediu si autorizatiile integrate de mediu emise cu program pentru conformare, respectiv cu plan de actiuni sunt valabile pe toata perioada derularii programului/planului.

(6)Perioada de valabilitate a autorizatiei/autorizatiei integrate de mediu nu poate depasi ultimul termen scadent al programului pentru conformare, respectiv al planului de actiuni, cu aplicarea prevederilor alin. (4) si (5).

(4).În cazul în care intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii actelor de reglementare, sau se modifică condițiile care au stat la baza emiterii lor, autoritatea competentă decide, după caz, pe baza notificării titularului, prevăzută la art. 15 alin.(2) lit. a), menținerea actelor de reglementare sau necesitatea revizuirii acestora, informând titularul cu privire la această decizie.

(5). Pâna la adoptarea unei decizii de către autoritatea competentă, în sensul prevăzut la alin. (4), este interzisă desfășurarea oricărei activități sau realizarea proiectului, planului ori programului care ar rezulta în urma modificărilor care fac obiectul notificării.

Art. 17. – (1)Avizul de mediu pentru stabilirea obligatiilor de mediu, acordul de mediu sî autorizatia de mediu se revizuiesc daca apar elemente noi cu impact asupra mediului, necunoscute la data emiterii. în acest caz se poate cere si refacerea evaluarii impactului asupra mediului si/sau a bilantului de mediu.

(1)În situatia în care se decide revizuirea actelor de reglementare,autoritatea competenta poate solicita refacerea raportului privind impactulasupra mediului sau a bilantului de mediu, dupa caz.

(3)Acordul de mediu si autorizatia/autorizatia integrata de mediu se suspenda de catre autoritatea competenta pentru protectia mediului care a emis actul de reglementare, pentru nerespectarea prevederilor acestora sau ale programelor pentruconformare/planurilor de actiuni, dupa o notificare prealabila prin care se poate acorda un termen de cel mult 30 de zile pentru îndeplinirea obligatiilor. Suspendarea se mentine pâna la eliminarea cauzelor, dar nu mai mult de 6 luni.Pe perioada suspendarii, desfasurarea proiectului sau activitatii este interzisa.

Art. 18. – Litigiile generate de emiterea, revizuirea, suspendarea sau anularea actelor de reglementare se soluționează de instanțele de contencios administrativ competente. Acordul de mediu si autorizatia/autorizatia integrata de mediu pentru activitatile miniere care utilizeaza substante periculoase în procesul de prelucrare si concentrare, pentru capacitati de productie mai mari de 5 milioane tone/an si/sau daca suprafata pe care se desfasoara activitatea este mai mare de 1.000 ha, se promoveaza prin hotarâre a Guvernului, la propunerea autoritatii publice centrale pentru protectia mediului.

Art. 20. – (1). Autoritatea competentă pentru protecția mediului, împreună cu celelalte autorități ale administrației publice centrale și locale,după caz, asigură informarea, participarea publicului la deciziile privind activități specifice și accesul la justiție, în conformitate cu prevederile Convenției privind accesul la informație, participarea publicului la luarea deciziei și accesul la justiție în probleme de mediu, semnată la Aarhus la 25iunie 1998, ratificată prin Legea nr. 86/2000.

 (2).Informarea publicului în cadrul procedurilor de reglementare pentru planuri, programe proiecte și activități se realizează conform legislației specifice în vigoare. 

(3)Consultarea publicului este obligatorie în cazul procedurilor de emitere a actelor de reglementare. Procedura de participare a publicului la luarea deciziei este stabilita prin acte normative specifice.

(5). Accesul la justiție al publicului se realizează potrivit reglementarilorlegale în vigoare.

  (6). Organizațiile neguvernamentale care promovează protecția mediului au drept la acțiune în justiție în probleme de mediu, având calitate procesuală activă în litigiile care au ca obiect protecția mediului.

(1)Persoane fizice sau juridice independente de titularul planului, programului, proiectului sau al activitatii si atestate de autoritatea competenta pentruprotectia mediului, potrivit legii, realizeaza:a)evaluarea de mediu;b)evaluarea impactului asupra mediului;c)bilantul de mediu;d)raportul de amplasament;e)raportul de securitate.
(2)Procedura de atestare a persoanelor fizice si juridice se stabileste prin ordin al conducatorului autoritatii publice centrale pentru protectia mediului în termende 6 luni de la data intrarii în vigoare a prezentei ordonante de urgenta.

(3)Cheltuielile pentru elaborarea evaluarii de mediu, evaluarii impactului asupra mediului,bilantului de mediu, raportului de amplasament si raportului de securitate sunt suportate de titularul planului, programului, proiectului sau al activitatii.

(4)Raspunderea pentru corectitudinea informatiilor puse la dispozitia autoritatilor competente pentru protectia mediului si a publicului revine titularului planului, programului, proiectului sau al activitatii, iar raspunderea pentru corectitudinea lucrarilor prevazute la alin. (1) revine autorului acestora.

Art.55. – (1). Protecția apelor de suprafață și subterane și a ecosistemelor acvatice are ca obiect menținerea și îmbunătățirea calității și productivității biologice ale acestora, în scopul evitării unor efecte negative asupra mediului, sănătății umane și bunurilor materiale.

Art. 57Autorizatia de gospodarire a apelor pentru activitatile supuse legislatiei din domeniul prevenirii si controlului integrat al poluarii se emite în conformitate cu prevederile legale din acest domeniu si se include în autorizatia integrata de mediu.

Art. 58. – Persoanele fizice și juridice au următoarele obligații:

·     să nu deverseze în apele de suprafață, subterane și maritime ape uzate, fecaloid-menajere, substanțe petroliere, substanțe prioritare/prioritar periculoase;

Detinatorii, cu orice titlu, de terenuri sunt obligati sa întretina perdelele si aliniamentele de protectie, spatiile verzi, parcurile, gardurile vii pentru îmbunatatirea capacitatii de regenerare a atmosferei, protectia fonica si eoliana.

Art. 65. – Protectia solului, a subsolului si a ecosistemelor terestre, prin masuri adecvate de gospodarire, conservare, organizare si amenajare a teritoriului, este obligatorie pentru toti detinatorii, cu titlu sau fara titlu.

Art. 66. – (2). Autoritatea publică centrală pentru protecția mediului, cu consultarea celorlalte autorități publice centrale competente, stabilește sistemul de monitorizare a calității mediului geologic în scopul evaluării stării actuale și a tendințelor de evoluție a acesteia. 

Art. 67. – Controlul respectării reglementărilor legale privind protecția, conservarea, amenajarea și folosirea judicioasă a solului, a subsolului și a ecosistemelor terestre se organizează și se exercită de autoritățile competente pentru protecția mediului, precum și, după caz, de alte autorități ale administrației publice competente, potrivit dispozitiilor legale. 

Art. 68. – Deținătorii de terenuri, cu orice titlu, precum și orice persoană fizică sau juridică care desfășoara o activitate pe un teren, fără a avea un titlu juridic, au urmatoarele obligatii:

 a)   să prevină, pe baza reglementărilor în domeniu, deteriorarea calității mediului geologic;

Art. 70.- Pentru asigurarea unui mediu de viață sănătos, autoritățile administrației publice locale, precum și, după caz, persoanele fizice și juridice au următoarele obligații:

·     să informeze publicul asupra riscurilor generate de funcționarea sau existența obiectivelor cu risc pentru sănătatea populației și mediu;

Art. 75. – Autoritatea publică centrală pentru protecția mediului are următoarele atribuții și răspunderi: 

·a)elaboreaza politica nationala si coordoneaza actiunile la nivel national, regional si local privind protectia atmosferei, schimbarile climatice, precum si pentru protectia populatiei fata de nivelurile de expunere la zgomotul ambiental ce poate avea efecte negative asupra sanatatii umane, în conformitate cu politicile europene si internationale specifice;

·      creează sistemul de informare propriu și stabilește condițiile și termenii care permit accesul liber la informațiile privind mediul și participarea publicului la luarea deciziilor privind mediul;

·      pune la dispozitie publicului date privind starea mediului, programele și politica de protecție a mediului;
·      se consultă cel puțin o dată pe an cu reprezentanții organizațiilor neguvernamentale și cu alți reprezentanți ai societății civile pentru stabilirea strategiei protecției mediului; 

·        propune, în situații speciale constatate pe baza datelor obținute din supravegherea mediului, declararea prin hotarâre a Guvernului de zone de risc înalt de poluare în anumite regiuni ale țării și elaborează, împreună cu alte autorități publice centrale și locale, programe speciale pentru înlăturarea riscului survenit în aceste zone, care se aprobă prin hotarâre a Guvernului. După eliminarea factorilor de risc înalt de poluare, pe baza noilor date rezultate din supravegherea evoluției stării mediului, zona respectivă este declarată reintrată în normalitate;

z1)plateste, în conditiile legii, contributii obligatorii sau voluntare la organizatiile constituite în baza tratatelor si conventiilor internationale la care România este parte, prin Ministerul Mediului si Padurilor, în limita bugetului aprobat.
(1)AgentiaNationala pentru Protectia Mediului, institutie publica cu personalitate juridica, finantata integral de la bugetul de stat, este organul de specialitate pentru implementarea politicilor si legislatiei în domeniul protectiei mediului, în subordinea autoritatii publice centrale pentru protectia mediului.

a)(2)Gestionarea durabila si unitara a resursei disponibile de credite de emisii de gaze cu efect de sera se realizeaza prin structuri special constituite, în cadrul Administratiei Fondului pentru mediu.

·i)organizeaza servicii specializate pentru protectia mediului si colaboreaza, în acest scop, cu autoritatile pentru protectia mediului.

Art. 94. – (1).Protecția mediului constituie o obligație a tuturor persoanelor fizice și juridice, în care scop:

·      suportă costul pentru repararea prejudiciului și înlătură urmările produse de acesta, restabilind condițiile anterioare producerii prejudiciului, potrivit principiului „poluatorul plătește”;

a)r)asigura luarea masurilor de salubrizare a terenurilor neocupate productiv sau functional, în special a celor situate de-a lungul cailor de comunicatie rutiere, feroviare si de navigatie;

(2)Persoanele fizice sau juridice care prospecteaza, exploreaza sau exploateaza resursele subsolului au urmatoarele obligatii:
·      să efectueze remedierea zonelor în care solul, subsolul și ecosistemele terestre au fost afectate;

·     să anunțe autoritățile pentru protecția mediului sau, după caz, celelalteautorități competente, potrivit legii, despre orice situații accidentale care pun în pericol mediul și să acționeze pentru refacerea acestuia.

Art. 95. – (1). Răspunderea pentru prejudiciul adus mediului are caracter obiectiv, independent de culpă. În cazul pluralității autorilor, răspunderea este solidară.

 (2). În mod excepțional, răspunderea poate fi și subiectivă pentru prejudiciile cauzate speciilor protejate și habitatelor naturale, conform reglementărilor specifice.Sancțiuni 

Art. 96. – (1)Constituie contraventii si se sanctioneaza cu amenda de la 6500 lei (RON) la 7000 lei(RON) pentru persoane fizice, si de la 25000 lei (RON) la 30000 lei (RON) pentru persoane juridice, încalcarea urmatoarelor prevederi legale:

·      obligațiile persoanelor juridice de a identifica și preveni riscurile pe care substanțele și preparatele periculoase le pot prezenta asupra sănătății populației și mediului și de a anunța iminența producerii unor descărcări neprevăzute sau accidentale autorității competente pentru protecția mediului și de apărare civilă;

·      obligația proprietarilor și deținătorilor de terenuri cu titlu sau fără titlu, de a preveni, pe baza reglementărilor în domeniu, deteriorarea calității mediului geologic;

17.obligatia obtinerii acordurilor aferente ariei naturale protejate;

18.obligatia de a nu distruge sau degrada panourile informative si indicatoare, constructiile, împrejmuirile, barierele, placile, stâlpii, semnele de marcaj sau orice alte amenajari de teritoriul ariilor naturale protejate, din inventarul ariilor naturale protejate;

19.obligatia de a aprinde si folosi focul deschis doar în vetrele special amenajate si semnalizate în acest scop de catre administratorii sau custozii ariilor naturale protejate;

20.obligatia de a nu abandona deseuri pe teritoriul ariilor naturale protejate si de a le evacua de pe suprafata ariei naturale protejate sau de a le depozita doar în locuri special amenajate si semnalizate pentru colectare daca exista;

·      obligația persoanelor fizice de a nu deversa în apele de suprafață sau subterane ape uzate, fecaloid menajere;

27.cultivarea fara autorizare a plantelor superioare modificate genetic.
(2)Constituie contraventii si se sanctioneaza cu amenda de la 10000 lei (RON) la 15000 lei(RON) pentru persoane fizice, si de la 35000 lei (RON) la 40000 lei (RON), pentru persoane juridice, încalcarea urmatoarelor prevederi legale:
1.obligatia persoanelor juridice de solicitare si obtinere a actelor de reglementare conform prevederilor legale, precum si a acordului de import/export si a autorizatiilor privind organismele modificate genetic, conform prevederilor legale;

2.obligatia efectuarii bilantului de mediu, în procedura de obtinere a autorizatiei de mediu si, respectiv, a efectuarii raportului de amplasament în procedura de obtinere a autorizatiei integrate de mediu, conform deciziei autoritatii competente pentru protectia mediului;

 ·      obligația autorităților administrației publice locale de a informa publicul privind riscurile generate de funcționarea sau existența obiectivelor cu risc pentru mediu și sănătatea populației;
.   obligatiile autoritatilor administratiei publice locale de a avea servicii specializate pentru protectia mediului si de a colabora în acest scop cu autoritatile pentru protectia mediului;

·      obligațiile autorităților administrației publice locale de a respecta prevederile din planurile de urbanism cu privire la amplasarea obiectivelor industriale, a căilor și mijloacelor de transport, a rețelelor de canalizare, a stațiilor de epurare, a depozitelor de deșeuri menajere, stradale și industriale, și a altor obiective, fără a prejudicia ambientul, spațiile de odihnă, tratament și recreere, starea de sănătate și de confort a populației;

·      obligațiile persoanelor fizice și juridice de a furniza și/sau utiliza informații corecte pentru elaborarea evaluarilor de mediu, evaluarilor impactului asupra mediului, a bilanțurilor de mediu și a rapoartelor de amplasament;

6.17.obligatia persoanelor fizice si juridice de a nu cultiva sau testa, dupa caz, plantele superioare modificate genetic, la o distanta mai mica de 15 km fata de limita ariilor naturale protejate;

22.obligatiile persoanelor fizice si juridice de a efectua evaluarea impactului asupra mediului la proiectarea lucrarilor care pot modifica cadrul natural al unei arii naturale protejate, si de avansare a solutiilor tehnice de mentinere a zonelorde habitat natural, de conservare a functiilor ecosistemelor si de ocrotire a organismelor vegetale si animale, inclusiv a celor migratoare, cu respectarea alternativei si a conditiilor impuse prin actul de reglementare, precum si monitorizarea proprie pâna la îndeplinirea acestora;

27.obligațiile persoanelor fizice și juridice, care prospectează, explorează sau exploatează resursele naturale, de a remedia zonele în care solul, subsolul și ecosistemele terestre au fost afectate; 

32.obligatia persoanelor fizice si juridice sa nu spele obiecte, produse, ambalaje,materiale care pot produce poluarea apelor de suprafata;

33.  obligația persoanelor juridice de a nu deversa în apele de suprafață sau subterane ape uzate, fecaloid menajere, substante petroliere sau periculoase, ape care contin substante periculoase;

·      obligațiapersoanelor fizice și juridice de a nu introduce în apele de suprafata și în zonele umede substante explozive, tensiune electrica, narcotice sau alte substante periculoase,

 ·      obligația titularului de a notifica autoritatea competentă pentru protecția mediului când intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii actelor de reglementare sau cu privire la orice modificare a condițiilor care au stat la baza emiterii acestora, înainte de realizarea modificării;

·      obligatiile persoanelor fizice si juridice de a realiza în totalitate si la termen masurile impuse de persoanele împuternicite cu verificarea, inspectia si controlul în domeniul protectiei mediului;
.    obligațiile persoanelor fizice și juridice de a suporta costul pentru repararea unui prejudiciu și de a înlătura urmările produse de acesta, restabilind condițiile anterioare producerii prejudiciului, potrivit principiului „poluatorul plateste”.

(4)Amenzile aplicate în temeiul unei legi, ordonante de urgenta, ordonante sau hotarâri ale Guvernului din domeniul protectiei mediului si gospodaririi apelor se fac 100% venit la bugetul de stat, din care o cota de 25%, aferenta fondului de stimulare a personalului, se vireaza de catre unitatile Trezoreriei Statului în contul autoritatii din care face parte agentul constatator, pe baza situatiilor financiare lunare întocmite si prezentate de catre autoritatile competente pentru protectia mediului, în termen de cinci zile lucratoare de la primirea acestora, si este evidentiata într-un cont distinct care se gestioneaza în regim extrabugetar.

(1)Constatarea contraventiilor si aplicarea amenzilor prevazute la art. 96 se realizeaza de comisari si persoane împuternicite din cadrul Garzii Nationale de Mediu, Comisiei Nationale pentru Controlul Activitatilor Nucleare, cadre de politie, jandarmi si personalul Ministerului Apararii Nationale, împuternicit în domeniile sale de activitate, conform atributiilor stabilite prin lege.

a)(2) Constatarea contraventiilor prevazute la art. 96 se realizeaza si de personalul structurilor de administrare si custozii ariilor naturale protejate, numai pe teritoriul ariei naturale protejate administrate.

Art. 98. – (1) Constituie infractiuni si sepedepsesc cu închisoare de la 3 luni la 1 an sau cu amenda penala de la 55000lei (RON) la 60000 lei (RON), urmatoarele fapte, daca au fost de natura sa puna în pericol viata ori sanatatea umana, animala sau vegetala:

·      poluarea accidentală datorită nesupravegherii executării lucrărilor noi, funcționării instalațiilor, echipamentelor tehnologice și d etratare și neutralizare, menționate în prevederile acordului de mediu și/sau autorizației/autorizației integrate de mediu.

 ·      poluarea prin evacuarea, cu știință, în apă, în atmosferă sau pe sol a unor deșeuri sau substanțe periculoase;

 ·      poducerea de zgomote peste limitele admise, dacă prin aceasta se pune în pericol grav sănătatea umană;

 prezentarea, în lucrările privind evaluarea de mediu, evaluarea impactului asupra mediului, a bilanțului de mediu sau a raportului de amplasament a unor concluzii și informații false;

(4).Constituie infracțiuni și se pedepsesc cu închisoare de la 2 la 7 ani, următoarele fapte:

 ·      provocarea, cu știință, de poluare prin evacuarea sau scufundarea în apele naturale, direct sau de pe nave ori platforme plutitoare, a unor substanțe sau deșeuri periculoase.

(5). În situația în care infracțiunile pedepsite conform alin. (4) au pus în pericol sănătatea sau integritatea corporală a unui numar mare de persoane, au avut vreuna dintre urmările prevăzute în art. 182 din Codul penal ori au cauzat o pagubă materială importantă, pedeapsa este închisoarea de la 3 la 10 ani și interzicerea unor drepturi, iar în cazul în care s-a produs moartea uneia sau mai multor persoane ori pagube importante economiei naționale, pedeapsa este închisoarea de la 7 la 20 de ani și interzicerea unor drepturi.

 (6). Tentativa se pedepsește.

Art. 99. – (1). Constatarea și cercetarea infracțiunilor se fac din oficiu de către organele de urmărire penală, conform competențelor legale.

 (2). Descoperirea și stabilirea, în exercitarea atribuțiilor prevăzute de lege, de către comisarii Gărzii Naționale de Mediu, Comisiei Naționale pentru Controlul Activităților Nucleare, jandarmi și personalul împuternicit din cadrul Ministerului Apărării Naționale, a săvârșirii oricareia dintre infracțiunile prevăzute la art. 98, se aduce de îndata la cunoștința organului de urmărire penală competent potrivit legii de procedura penală.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile necesare sunt marcate *

Poți folosi aceste etichete și atribute HTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Abonați-vă la Newsletterul Antifracturare
Evenimente
Arhivă articole
iunie 2018
Lu Ma Mi Jo Vi Du
« Mai    
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930